A LIFE RISIKO

Život je nepredvidiv, ali dobro je znati da se uz A LIFE Risiko financijski rizik može ublažiti.
Risiko polica životnog osiguranja vrijedan je instrument zaštite Vaše imovine.

ZNAČAJKE

Risiko polica je polica životnog osiguranja za slučaj smrti osigurane osobe bez štedne komponente.

NAMJENA

Namijenjena je svima koji žele osigurati sigurnu budućnost svojoj obitelji u slučaju smrti ili trajne invalidnosti. Vrijedan je instrument osiguranja kredita.

OBILJEŽJA

A LIFE Risiko polica osiguranja života za slučaj smrti osigurane osobe može se, ovisno o interesu, ugovoriti s fiksnom ili padajućom osiguranom svotom, sukladno potrebama kredita, kada je osigurana svota jednaka neotplaćenom iznosu kredita na dan smrti osiguranika.

Jedinstvene pogodnosti

* vrijedan instrument osiguranja kredita

* vrijedan instrument osiguranja budućnosti Vaše obitelji

* omogućuje Vam veliko osigurateljno pokriće uz pristupačnu premiju

Polica A LIFE Risiko

* instrument osiguranja kredita

* premija se plaća jednokratno unaprijed za ukupno trajanje police

* svota osiguranja za čitavo vrijeme je padajuća, jednaka neotplaćenom iznosu glavnice kredita na dan smrti osiguranika

* u slučaju prijevremene otplate kredita imate mogućnost kapitalizacije police – smanjenje na konstantnu osiguranu svotu

Polica A LIFE Risiko C

* namijenjena je svima koji žele osigurati sigurnu budućnost svoje obitelji za slučaj smrti, za slučaj smrti zbog nezgode ili trajne invalidnosti

* može se koristiti i kao instrument osiguranja kredita

* premija se plaća jednokratno i višekratno (mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje)

* osigurana svota je konstantna za cijelo vrijeme trajanje osiguranja

Dodatna sigurnost i zaštita

* omogućuje ugovaranje dva različita paketa osiguranih rizika:

Paket 1: svota Ranija smrt x 1 + smrt Nezgoda x 1

Paket 2: svota Ranija smrt x 1 + smrt Nezgoda x 2 + Trajna invalidnost x 1

Dobro je znati

Mogu se osigurati zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina starosti.

Trajanje osiguranja od 1 do 30 godina.

Polica se može ugovoriti u eurima, a premija se plaća jednokratno ili višekratno
(godišnje, polugodišnje, kvartalno i mjesečno).