RJEČNIK POJMOVA

U nastavku izdvajamo nekoliko ključnih pojmova i definicija koje smatramo najkorisnijima u razumijevanju Vašeg osiguranja.

 1. AKTUAR

  Aktuar je stručnjak koji na temelju povijesnih podataka koristeći statističke metode oprezno procjenjuje obveze društva za osiguranje koje su preuzete ugovorima o osiguranju. Aktuar također procjenjuje i potrebnu visinu premije za pokriće rizika.

 2. CENTAR ZA MIRENJA HRVATSKOG UREDA ZA OSIGURANJE

  Centar za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje omogućuje provođenje postupka mirenja u sporovima iz osigurateljnih i odštetnih odnosa temeljem ugovora o osiguranju odnosno temeljem zakona i to o pravima oštećenih osoba, osiguranika ili društava za osiguranje. Primarni cilj postupka mirenja je rješenje spora nagodbom uz izbjegavanje dugotrajnih i skupih sudskih postupaka.

 3. DATUM DOSPIJEĆA

  Datum dospijeća je dan kada premija osiguranja dospijeva na naplatu.

 4. DATUM ISTEKA OSIGURANJA

  Datum isteka je dan nakon kojeg osiguratelj više nije u obvezi.

 5. DATUM IZDAVANJA

  Datum izdavanja je dan kada osiguravajuće društvo izdaje policu osiguranja.

 6. DATUM POČETKA OSIGURANJA

  Datum početka osiguranja je dan i vrijeme s kojim počinje osigurateljno pokriće.

 7. DISTRIBUCIJA OSIGURANJA

  Distribucija osiguranja je djelatnost predlaganja i sklapanja ugovora o osiguranju, savjetovanje o ugovorima o osiguranju ili obavljanja drugih pripremnih radnji za sklapanje ugovora o osiguranju, ili sklapanja takvih ugovora, ili pružanja pomoći pri upravljanju takvim ugovorima i njihovu izvršavanju, posebice u slučaju rješavanja odštetnog zahtjeva, uključujući pružanje informacija o jednom ili više ugovora o osiguranju u skladu s kriterijima koje odabiru stranke putem internetske stranice ili nekog drugog medija i sastavljanje rang liste proizvoda osiguranja, uključujući i usporedbu cijena i proizvoda ili popust na cijenu ugovora o osiguranju, ako stranka može izravno ili neizravno sklopiti ugovor o osiguranju na internetskoj stranici ili drugom mediju.

 8. DISTRIBUTER OSIGURANJA

  Distributer osiguranja je svaki posrednik u osiguranju, sporedni posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje

 9. DOB OSIGURANIKA

  Dob osiguranika računa se razlikom između kalendarske godine početka trajanja osiguranja i kalendarske godine rođenja osiguranika.

 10. DOBROVOLJNO OSIGURANJE

  Dobrovoljno osiguranje je svako ono osiguranje sklopljeno slobodnom voljom ugovornih strana za koje ne postoji zakonska obveza sklapanja.

 11. DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je osiguranje kojim se osiguravaju dopunska zdravstvena pokrića dijela troškova do pune cijene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te dodatni viši standard i veći opseg prava u odnosu na prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
  Provode ga društva za osiguranje, a može biti: dopunsko, dodatno i privatno dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

 12. DOPUNSKO OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA

  Dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja je dopunsko osiguranje uz osiguranje života kojim se ugovara pokriće posljedica uzrokovanih nesretnim slučajem.

 13. DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  Dopunskim zdravstvenim osiguranjem osigurava se osiguranim osobama HZZO-a plaćanje razlike u vrijednosti zdravstvenih usluga koje u okviru osnovnog zdravstvenog osiguranja ne podmiruje HZZO te usluge višeg standarda od uobičajenog u zdravstvenom sustavu [uglavnom se to svodi na neplaćanje participacije za izdavanje uputnica i recepata kod liječnika opće prakse ili podmirenje troškova stacionarnog bolničkog liječenja].

  AGRAM LIFE u svojoj ponudi nema dopunsko zdravstveno osiguranje.

 14. FRANŠIZA

  Franšiza je sudjelovanje osiguranika u šteti, i to u unaprijed definiranom iznosu.

 15. HANFA (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga)

  Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je nadzorno tijelo u čiji djeokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju. HANFA provodi nadzor nad poslovanjem burzi, brokera, društva za osiguranje i reosiguranje, investicijskih i mirovinskih fondova, središnjeg registra osiguranika i brojnih drugih sudionika financijskog tržišta.

 16. HUO (Hrvatski ured za osiguranje)

  HUO je pravna osoba koja u pravnom prometu s trećim osobama predstavlja udruženje društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Osim toga, obavlja poslove predstavljanja i zastupanja interesa društava za osiguranje u međunarodnim institucijama, poslove nacionalnog Ureda zelene karte osiguranja, poslove Garancijskog fonda (štete od neosiguranih i nepoznatih vozila), poslove rješavanja pritužbi osiguranika odnosno oštećenih osoba, poslove izvansudskog rješavanja sporova između osiguranika odnosno ugovaratelja osiguranja (potrošača) i društava za osiguranje kao ponuditelja usluge osiguranja i dr.

 17. INFORMACIJE KLIJENTU ILI UGOVARATELJU

  Informacije klijentu ili ugovaratelju je dokument u kojima se ugovaratelju daju informacije o: društvu za osiguranje s uputom gdje može pronaći izvješća o solventnosti i financijskom stanju društva za osiguranje, osnovi ugovora, ponudi, premiji osiguranja, trajanju ugovora, pravu koje se primjenjuje na ugovor te mogućnostima ako dođe do razilaženja u mišljenju odnosno o načinu rješavanja sporova te uputa o podnošenju pritužbe

 18. INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

  Informacija o obradi osobnih podataka je dokument u kojem se daje informacija o tome koje osobne podatke prikupljamo i u koju svrhu ih koristimo, a sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

 19. IPID

  IPID (eng. Insurance Product Information Document) je obrazac s osnovnim informacijama o proizvodu neživotnog osiguranja. Standardiziranog je formata i na jasan i nedvosmislen način objašnjava osnovne karakteristike proizvoda o osiguranju.

 20. ISKAZNICA DZO

  Iskaznica DZO-a je isprava koju izdaje osiguratelj, a kojom se dokazuje status osigurane osobe u postupku ostvarivanja prava iz ugovora o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

 21. JEDNOKRATNA PREMIJA

  Predstavlja modalitet plaćanja premije osiguranja, pri ugovaranju ugovora unaprijed i odjednom za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

 22. KAPITALIZACIJA ILI UGLAVNIČENJE OSIGURANJA

  Kapitalizacija ili uglavničenje osiguranja je smanjenje osigurane svote ugovora životnog osiguranja do isteka trajanja, koje može nastupiti automatski, ukoliko je ugovaratelj prestao plaćati premiju a nije tražio otkup ili na zahtjev ugovaratelja kojim se on može koristiti ukoliko želi ugovor bez daljnjeg plaćanja premije održati na snazi do isteka trajanja.

 23. KARENCA

  Karenca je razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme kojeg osiguravatelj nije u obvezi ako nastupi osigurani slučaj, odn. u kojemu osigurana osoba još ne može početi ostvarivati sva ili pojedina prava iz sklopljenog ugovora o osiguranju.

 24. KORISNIK OSIGURANJA

  Korisnik osiguranja je fizička ili pravna osoba koja po nastupu osiguranog slučaja temeljem ugovora o osiguranju ostvaruje pravo na osigurninu.

  Po jednom ugovoru o osiguranju, odnosno polici osiguranja može postojati i više korisnika. Ukoliko je ugovorom o osiguranju određeno više korisnika, u slučaju nastupanja osiguranog slučaja naknada (osigurnina) se dijeli među korisnicima.

 25. LIKVIDACIJA ŠTETE

  Likvidacija štete je postupak kojim se utvrđuje da je nastao osigurani slučaj i da postoji obveza osiguratelja da plati osigurninu iz ugovora o osiguranju.

 26. LIPID

  LIPID (eng. Life Insurance Product Information Document) je obrazac s osnovnim informacijama o proizvodu životnog osiguranja. Standardiziranog je formata i na jasan i nedvosmislen način objašnjava osnovne karakteristike proizvoda o osiguranju.

 27. LIST POKRIĆA

  List pokrića je pisana isprava koja se koristi kao dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju, a najčešće se izdaje u slučaju kada ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik hitno treba potvrdu o postojanju osiguranja. List pokrića sadrži samo najosnovnije podatke o sklopljenom osiguranju i može služiti kao privremena zamjena za policu osiguranja.

 28. MALUS

  Malus je doplatak na premiju osiguranja kojeg osiguravatelj obračunava i naplaćuje osiguraniku u slučaju nepovoljnog odnosa premija i šteta.

 29. MATEMATIČKA PRIČUVA

  Matematička pričuva su sredstva koja se formiraju iz štedne komponente osiguranja života. Ona služi kao rezerva za pokriće budućih obveza ugovora osiguranja života.

 30. MIROVANJE OSIGURANJA

  Mirovanje osiguranja je u pravilu period od 12 mjeseci za vrijeme koje ugovaratelj nema obvezu plaćanja premije životnog osiguranja, već samo premije dodatnog osiguranja ugovorenog uz životno osiguranje uz istodobno uglavničenje osigurane svote za osnovno osiguranje.
  Po isteku razdoblja mirovanja, ponovno se aktiviraju prvotno ugovorena prava i obveze, dok će se ukupno trajanje ugovora produljiti za razdoblje mirovanja. Ako Ugovaratelj ne nastavi s plaćanjem premije nakon razdoblja mirovanja polica se smatra kapitaliziranom, uz raskid dodatnog (dopunskog) osiguranja.

 31. NAKNADA

  Novčani iznos koji je osiguratelj obvezan platiti korisniku ako se ostvari osigurani slučaj s ugovorenom posljedicom.

 32. NESRETNI SLUČAJ

  Nesretni slučaj je svaki iznenadni i od volje Osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo Osiguranika, a ima za posljedicu njegovu smrt, invalidnost (potpunu ili djelomičnu) privremenu nesposobnost za rad ili narušavanje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć odnosno bolničko liječenje.

 33. OSIGURANA SVOTA

  Osigurana svota je maksimalni iznos ugovorene osigurateljeve obveze prema osiguraniku odnosno korisniku osiguranja ukoliko nastupi osigurani slučaj.

 34. OSIGURANIK

  Osiguranik je ona strana ugovora o osiguranju čija su imovina, život ili zdravlje osigurani, a koja ima pravo i ovlaštena je potraživati osigurninu od društva za osiguranje u slučaju nastanka osiguranog slučaja.

 35. OSIGURANI RIZIK

  Osigurani rizik je događaj pokriven osiguranjem, relevantan je samo onaj rizik i ona posljedica koji je osiguran i naveden je na polici osiguranja.

 36. OSIGURANI SLUČAJ

  Osigurani slučaj je događaj prouzročen osiguranim rizikom.

 37. OSIGURANJE OD NEZGODE

  Osiguranjem od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) pokriven je svaki iznenadni i o volji osiguranika neovisni događaj, koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika (nesretni slučaj) za posljedicu ima smrt, tjelesnu ozljedu radi koje može nastupiti trajna ili privremena invalidnost ili narušenje zdravlja osiguranika ili druga ugovorena posljedica.

 38. OSIGURANJE ŽIVOTA

  Osiguranjem života osiguratelj se obvezuje isplatiti osiguraniku ili osobi koju on odredi osiguranu svotu ili rentu u slučaju smrti osiguranika ili za slučaj njegova doživljenja određenog vremena trajanja.

 39. OSIGURATELJ

  Osiguratelj je pravna osoba koja na tržištu osiguranja pruža uslugu osiguranja odnosno obavlja poslove osiguranja. Osiguratelj izdaje ugovore o osiguranju koji njegovim osiguranicima daju zaštitu u slučaju nastupa osiguranog slučaja.

 40. OSIGURNINA

  Osigurnina, odnosno naknada iz osiguranja je novčani iznos kojeg kojeg je osiguratelj obvezan isplatiti temeljem ugovora o osiguranju, a po nastanku osiguranog slučaja.

 41. OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  Obveznim zdravstvenim osiguranjem osigurava se svim osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti a temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju ostvarivanje prava iz osnovne zdravstvene zaštite koja obuhvaća hitnu službu, primarnu zdravstvenu zaštitu, konzilijarno-specijalističku zaštitu i bolničko liječenje.

 42. OSOBNA RENTA

  Osobna renta je anuitetna isplata osigurane svote koja se isplaćuje za vrijeme dok je osoba koja prima rentu živa. Isplata može trajati za ugovoreno vrijeme ili doživotno.

 43. OTKAZ UGOVORA O OSIGURANJU

  Otkaz ugovora o osiguranju je jednostrana radnja kao pravo koje pripada ugovornim stranama prema zakonskim propisima i općim ili posebnim odredbama uvjeta osiguranja.

 44. OTKUP OSIGURANJA

  Otkup osiguranja je pravo ugovaratelja kod ugovora osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja, da pod ugovorenim uvjetima, od osiguratelja zatraži isplatu otkupne vrijednosti iz ugovora, čime se ugovor osiguranja raskida.
  Kod otkupa ugovora osiguranja, osiguratelj će isplatiti ovisno o protekom trajanju ugovora otkupnu vrijednost prema unaprijed ugovorenoj tablici otkupnih vrijednosti koja je iskazana na poleđini police osiguranja.

 45. POKRIĆE

  Pokriće je ono što je pokriveno Vašom policom osiguranja.

 46. POLICA OSIGURANJA

  Polica osiguranja je u pravilu isprava o sklopljenom ugovoru osiguranja dok je kod osiguranja života i osiguranja od nesretnog slučaja sam ugovor.

 47. PONUDA OSIGURANJA

  Ponuda osiguranja je pisana ponuda koju ugovaratelj osiguranja daje osiguratelju u svrhu sklapanja ugovora o osiguranju. Ponuda mora sadržavati sve bitne elemente budućeg ugovora (i police) kako bi se njezinim prihvaćanjem mogao sklopiti valjan ugovor o osiguranju.

 48. POSLOVI OSIGURANJA

  Poslovima osiguranja smatraju se sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom i životnom osiguranju, osim obveznih socijalnih osiguranja.

 49. POSREDNIK U OSIGURANJU

  Posrednik u osiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju te obavlja ove poslove temeljem zaposlenja u društvu za posredovanje u osiguranju.

 50. PRAVOBRANITELJ U OSIGURANJU

  Pravobraniteljstvo na području osiguranja je osnovano pri Hrvatskom uredu za osiguranje kao neovisno i samostalno tijelo za izvansudsko rješavanje sporova između podnositelja žalbe i društava za osiguranje, kao i za informiranje potrošača i drugih zainteresiranih osoba o načinima sudskog i izvansudskog rješavanja sporova iz osiguranja.

 51. PREDMET OSIGURANJA

  Predmet osiguranja je ono što se osigurava: osobe, stvari, životinje, imovinski interes na komu ili čemu se može ostvariti rizik.

 52. PREMIJA OSIGURANJA

  Premija osiguranja je novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju temeljem sklopljenog ugovora o osiguranju. Ona predstavlja cijenu za koju osiguratelj preuzima teret rizika.

 53. PRISTUPNA DOB OSIGURANIKA

  Pristupna dob osiguranika je dob osiguranika u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju. Određuje se na način da se od kalendarske godine u kojoj se sklapa osiguranje oduzme kalendarska godina u kojoj je osiguranik rođen.

 54. RASKID UGOVORA

  Raskid ugovora je oblik prestanka osiguranja uređen zakonom, općim uvjetima osiguranja i voljom ugovornih strana.

 55. RIZIKO POLICA

  Riziko polica je polica životnog osiguranja za slučaj smrti osigurane osobe bez štedne komponente. Riziko osiguranje je vrijedan instrument osiguranja kredita.

 56. SUBROGACIJA

  Nakon isplaćene naknade štete osiguraniku, sva osiguranikova prava prelaze na osiguratelja u smislu potraživanja u punoj visini naknade od osobe odgovorne za štetu.

 57. RENTNO OSIGURANJE

  Osiguranje periodičnih prihoda tijekom određenog razdoblja ili doživotno.

 58. RIZIKO POLICA

  Ako Vam je sigurnost na prvom mjestu, riziko polica nudi veliko osigurateljno pokriće uz pristupačnu premiju. Ovo je polica životnog osiguranja za slučaj smrti osigurane osobe bez štedne komponente. Riziko osiguranje je vrijedan instrument osiguranja kredita.

 59. REOSIGURANJE

  Reosiguranje je osigurateljni odnos  između osiguratelja i reosiguratelja, kojim osiguratelj prenosi na reosiguratelja veći ili manji dio rizika kojeg je on preuzeo u pokriće, ali koji veličini i značaju prelazi njegove kapacitete i prenosi ga na reosiguratelja, koji ga može ili ne mora prenositi dalje na treće reosiguratelje.

 60. REOSIGURATELJ

  Reosiguratelj je pravna osoba koja obavlja poslove reosiguranja. Kako bi se zaštitio od nemogućnosti isplate šteta u slučaju nastupanja velikih, odnosno katastrofalnih šteta, osiguratelj sklapa ugovor o reosiguranju sa reosigurateljem odnosno društvom za reosiguranje kojim dio svojih obaveza prenosi na reosiguratelja plaćajući za to reosigurateljnu premiju.

  Reosiguranje ne mijenja odnos između osiguratelja i ugovaratelja osiguranja (osiguranika), te ugovaratelj osiguranja najčešće ne zna niti ne mora znati da je ugovor o reosiguranju sklopljen.

 61. SVOTA OSIGURANJA

  Svota osiguranja je maksimalni iznos osigurateljeve obveze prema osiguraniku odnosno korisniku osiguranja ukoliko nastupi osigurani slučaj.

 62. TABLICA INVALIDITETA

  Tablica invaliditeta sastavni je dio Uvjeta i svakog pojedinog ugovora o osiguranju osoba od posljedica nesretnog slučaja koji ugovaratelj osiguranja zaključi s osigurateljem. Služi za utvrđivanje osnovanosti i visine naknade za trajnu invalidnost kao posljedice nesretnog slučaja.

 63. TRAJANJE OSIGURANJA

  Trajanje osiguranja je vremensko razdoblje za koje je sklopljen ugovor o osiguranju.

 64. TRAJNI INVALIDITET

  Potpuni ili djelomični gubitak: organa, funkcije organa ili pojedinih dijelova organa osiguranika, nastao kao posljedica ostvarenja osiguranog slučaja.

 65. UGOVARATELJ OSIGURANJA

  Ugovaratelj osiguranja je osoba koja s osigurateljem sklapa ugovor o osiguranju i preuzima obvezu plaćanja premije. Ugovaratelj osiguranja može biti pravna ili punoljetna fizička osoba.

 66. UGOVOR O OSIGURANJU

  Ugovorom o osiguranju osiguratelj se obvezuje ugovaratelju osiguranja isplatiti osiguraniku ili korisniku osiguranja osigurninu ako nastane osigurani slučaj, a ugovaratelj se osiguranja obvezuje osiguratelju platiti premiju osiguranja.

 67. UVJETI OSIGURANJA

  Uvjeti osiguranja su skup ugovornih odredbi (klauzula) kojima se detaljno uređuju odnosi između osiguratelja i osiguranika iz ugovora o osiguranju. Sastavni su dio ugovora o osiguranju pa je njihovo poznavanje važno za razumijevanje prava i obveza iz određene vrste osiguranja. Odredbe općih uvjeta osiguranja u pravilu su regulirane zakonskim propisima i sporazumima ugovaratelja.

 68. VINKULACIJA POLICE

  Pod vinkulacijom podrazumijevamo izjavu (klauzulu) osiguranika na polici osiguranja da po nastupu osiguranog slučaja naknadu osiguratelj isplati vinkulantu, odnosno osobi na koga vinkulacija glasi.

 69. VIŠEGODIŠNJE OSIGURANJE

  je osiguranje s ugovorenim, točno određenim trajanjem iznad jedne godine. Najčešće se sklapa na pet ili deset godina.

 70. VIŠEKRATNA PREMIJA

  Predstavlja modalitet plaćanja premije osiguranja, u obrocima godišnje, kvartalno ili mjesečno, za cijelo vrijeme trajanja osiguranja.

 71. ZAJAM

  Zajmom se ugovaratelju police osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja omogućuje korištenje određenog iznosa osigurane svote unaprijed, za ugovoreno vrijeme trajanja. Ukoliko je ugovaratelj dužan vraćati primljeno, govorimo o zajmu, ukoliko ne onda o predujmu.

 72. ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA

  Zakon o obveznim odnosima je temeljni i opći propis koji regulira ugovor osiguranja imovine i osoba. Ne primjenjuje na pomorska osiguranja, kao ni na druga osiguranja na koja se primjenjuju pravila o pomorskom osiguranju ili su uređena posebnim zakonom poput osiguranja zrakoplova.

 73. ZAKON O OSIGURANJU

  Zakon o osiguranju je zakon kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja poslova u društvima za osiguranje i reosiguranje te nadzor nad njihovim poslovanjem.

 74. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  Zdravstveno osiguranje je sustav osiguranja (financiranja) zdravstvenih usluga i skrbi za očuvanje zdravlja i sanaciju bolesti osiguranih osoba. Zdravstvenim osiguranjem se osiguranim osobama daju prava u korištenju zdravstvene zaštite, a ista se ostvaruju u javnom zdravstvenom sustavu.
  U Republici Hrvatskoj zdravstveno osiguranje može biti obvezno i dobrovoljno.
  Dobrovoljno zdravstveno osiguranje može biti dopunsko, dodatno i privatno. AGRAM LIFE u svojoj ponudi ima dobrovoljno dodatno zdravstveno osiguranje.

 75. ŽIVOTNO OSIGURANJE

  Životno osiguranje pruža zaštitu od financijskih gubitaka koji mogu nastati kao posljedica neizvjesnih događaja vezanih uz život osigurane osobe.
  Konkretno predmet osiguranja je život osigurane osobe, za slučaj ranije smrti koja nastupi u periodu trajanja osiguranja ili doživljenja određenog datuma, odnosno trajanja osiguranja.
  Ono može biti sklopljeno samo za rizik ranije smrti, kada ga u pravilu nazivamo riziko osiguranjem ili za rizik smrti i doživljenja kada ga nazivamo mješovitim osiguranjem.
  Životno osiguranje je, možemo reći, dugoročna štednja, uz istovremeno osiguranje za nepredviđene slučajeve u životu, bilo da se radi o iznenadnoj bolesti, nesposobnosti za rad ili smrti osiguranika.