Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka – GDPR

Zaštita pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka temeljno je pravo svakog pojedinca.

AGRAM LIFE osiguranje d.d.,  Zagreb, Trnjanska cesta 108, OIB: 18742666873 (u daljnjem tekstu: Društvo) prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke klijenata u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba).

Društvo je odgovorno za osiguranje adekvatne zaštite obrade osobnih podataka pojedinaca, te sukladno tome provodi sve odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere.

Informacije koje je Društvo sukladno odredbama Uredbe dužno dostaviti fizičkoj osobi od koje prikuplja i obrađuje osobne podatke nalaze se na obrascu Društva – Informacija o obradi podataka tzv. IOOP.

Informacija o obradi osobnih podataka

Ukoliko imate bilo kakav upit o načinu korištenja Vaših osobnih podataka ili želite uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka pismenim putem na nekom od prodajnih mjesta Društva ili direktno na e-mail: dpo@agramlife.hr.

Obrazac zahtjeva za ostvarenje prava Ispitanika

Nespornim utvrđivanjem Vašeg identiteta (uvidom u dokument sa slikom na prodajnom mjestu Društva ili presliku dokumenta s vlastoručnim potpisom ispitanika ukoliko zahtjev šaljete putem e-maila), Društvo će postupiti po podnesenom zahtjevu.

Ukoliko Društvo ima opravdane sumnje u pogledu utvrđenja Vašeg identiteta prilikom podnošenja zahtjeva, sukladno odredbama Uredbe može tražiti dodatne informacije neophodne za utvrđenje identiteta.

Društvo će bez odgađanja pružiti odgovor na Vaš zahtjev o provedenome, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Rok se može produljiti za dva dodatna mjeseca uzimajući u obzir složenost i broj zaprimljenih zahtjeva.

Društvo će Vas obavijestiti o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva uz navođenje razloga produljenja.

Ukoliko Društvo ne postupi po Vašem zahtjevu, bez odgađanja, a najkasnije mjesec dana od podnošenja zahtjeva će Vas obavijestiti o razlozima nepostupanja i o mogućnosti podnošenja prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP-u).

Društvo ima pravo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po Vašem zahtjevu ako su Vam zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani (npr. učestalo ponavljate zahtjev).

Politika zaštite osobnih podataka

Politika videonadzora